Thứ Hai: Bài Tập Ngực

[GYM EXERCISES] MỨC ĐỘ TRUNG CẤP / 5 NGÀY 1 TUẦN

MONDAY: Complete CHEST WORKOUT!


Đây là sự khởi đầu của một loạt bài tập mới cho các Bodybuilders Trung cấp. Trong loạt bài này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một thói quen cho mỗi ngày trong tuần. Thứ Hai Ngực, vv Bắt đầu với tất nhiên Chest vào thứ Hai.

Sau đây là những gì chúng ta thực hiện trong thói quen này:

Barbell Bench Press / Flat Dumbbell Fly
4 Sets of 8-10 Reps of both exercises

Incline Bench Press / Incline Dumbbell Fly
4 Sets of 8-10 Reps of both exercises

Peck Deck Fly
6 Sets of 12 Reps

Flat Dumbbell Press
4 Sets of 8-10 Reps

Incline Dumbbell Press
4 Sets of 8-10 Reps

Dumbbell Pull-Overs
3 Sets of 12 Reps

Đảm bảo bạn sẽ | COMMENT | LIKE | SHARE |

Hãy theo dõi Pgae để xem các video tiếp theo tại Sportswear Concept nhé!

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận