THỨ TƯ: TẬP CƠ TAY

Following is what we performed in this routine:


Alternate Bicep Curls
3 Sets of 15 Reps

Barbell Curls
6 Sets of 8 Reps

Preacher Curls (Close Grip)
3 Sets of 15 Reps

Plate Curls
3 Sets of 15 Reps

Tricep Push Down
4 Sets of 12 Reps

Overhead Extension
4 Sets of 8-10 Reps

Skull Crushers / Tricep Press
3 Sets of 15/15 Reps

Bench Deips
2 Sets of 33 Reps

Make sure to | COMMENT | LIKE | SHARE |

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận